Regulamin sklepu

 

 
§1 Postanowienia wstępne
1.Sklep internetowy „STARCLOT” prowadzący sprzedaż wysyłkową na stronie internetowej www.starclot.pl. Firma Starclot Wielocha Klaudia z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7343557007 REGON: 369700361
2.Niżej przedstawiony regulamin stanowi podstawę realizacji Państwa zakupów oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego „STARCLOT” oraz zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży zawieranej na odległość. Określają one prawa i obowiązki Państwa (niżej zwanych „klientami”) oraz moje (dalej zwanym „sprzedającym”) związane z oferowanym przeze mnie towarem. Dodatkowo określone są warunki umowy obowiązującej między klientem, a sprzedającym (niżej zwane „warunkami”) Przed złożeniem zamówienia należy szczegółowo zapoznać się z niniejszymi warunkami oraz Polityką Prywatności. Korzystając z tego serwisu oraz dokonując zakupów na stronie internetowej www. starclot.pl wyrażają Państwo akceptację niniejszych warunków oraz Polityki Prywatności. Nie należy składać zamówień bez ich akceptacji.
 
§2 Definicje
1.KONSUMENT - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.SPRZEDAWCA – Klaudia Wielocha prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Starclot Wielocha Klaudia (adres prowadzenia działalności: ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7343557007, REGON: 369700361, adres poczty elektronicznej: sklep@starclot.pl, numer telefonu: 500-494-156 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).
3.KLIENT – Osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
4.PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym www.starclot.pl
6.DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym STARCLOT umożliwiający utworzenie konta.
8.KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
9.KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
10.PRODUKT – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
12. KOMENTARZ – informacja tekstowa, przedstawiająca opinie użytkownika na określony temat.
13. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym STARCLOT umożliwiający złożenie zamówienia.
14. UMOWA SPRZEDAŻY– Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
15. NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia zarejestrowanym na stronie Internetowej Sklepu STARCLOT Klientom, otrzymywanie treści kolejnych edycji newsletter zawierającego informacje o nowościach i produktach w sklepie internetowym.
16. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
17. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego STARCLOT.
18. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 
§3 Kontakt
1.Adres Sprzedawcy: ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna
2.Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@starclot.pl
3.Numer telefonu Sprzedawcy:500-494-156
4.Numer konta bankowego Sprzedawcy: ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1849 1000 0091 2859 6914
5.Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez podane adresy oraz numer telefonu.
6.Kontakt ze Sprzedawcą pod numerem telefonu jest możliwy w godzinach 9-17, od poniedziałku do piątku.
 
§4 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu sklepu nie wymaga zakładania konta. 
Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 
§5 Wymagania Techniczne
Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. włączona obsługa plików cookie (opcjonalnie)
c. zainstalowany program Flash Player.
 
§6 Zakładanie Konta
1. Aby założyć Konto w sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres e-mail, hasło
3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu(e-mail) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub adres podany w §3.
 
§7 Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklepu www.starclot.pl oraz telefonicznie pod numerem: 500-494-156
2. Zamówienia składane i przyjmowane są jedynie w języku polskim.
3. Starclot prowadzi sprzedaż towarów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem sieci Internet. Opisy oraz ceny towarów są informacją handlową. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
4. Starclot zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
5. W przypadku wyprzedaży lub sprzedaży objętej promocją znaczenie ma kolejność wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
6. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma już zastosowania.
7. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon, który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.
8. Firma Starclot nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.
9. Dokonując zakupu Klient potwierdza, iż akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności.
10. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży. 
Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
11. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty za pobraniem zobowiązuje Klienta do odebrania zamówionego towaru. W przypadku nieodebrania przesyłki, Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki z tytułu niewykonania umowy na odległość. 
 
§ 8 Zasady Składania Zamówienia
 
Zamówienia można złożyć:
Poprzez stronę sklepu www.starclot.pl za pomocą formularza zawartego na stronie.
Telefonicznie, na numer: 500-494-156 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17
 
Oferowane metody Płatności:
Płatność przy odbiorze,
Przedpłata przelewem na numer konta bankowego (ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1849 1000 0091 2859 6914)
Przedpłata poprzez Przelewy24
Koszty wysyłki zależne są od wyboru opłaty zamówienia – szczegóły w zakładce: KOSZTY WYSYŁKI
 
Termin opłaty za zamówienie:
Wybierając metodę przedpłaty poprzez płatność przelewem na konto bankowe lub Przelewy24, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie do 7 dni roboczych.
 
§ 9 Postępowanie Reklamacyjne:
Klient sklepu internetowego www.starclot.pl może skorzystać z reklamacji.
Zareklamowany produkt prosimy zwrócić na adres, ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna, z dołączonym dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie sklepu w zakładce „reklamacje, zwroty, wymiany”. Każda reklamacja zostaje rozpatrzona. Klient o rozpatrzeniu reklamacji zostanie poinformowany w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zaproponujemy możliwe rozwiązania:
Zwrot gotówki za towar i wysyłkę- należność zostanie przeslana w terminie do 14 dni
Wymianę towaru na nowy, wolny od wad
Wymianę towaru na inny, tej samej wartości
§ 10 Czas realizacji:
1. Każdy artykuł zawiera informacje na temat czasu wysyłki. Czas wysyłki 24h oznacza, że produkt jest dostępny w magazynie sklepu. Czasem wysyłki od 2-21 dni roboczych są oznaczone produkty sprowadzone od dostawców. Zamówienia, które składają się z kilku towarów będą wysłane po skompletowaniu całego zamówienia.
2. Aby obliczyć czas doręczenia zamówienia, należy uwzględnić czas potrzebny kurierowi lub Poczcie Polskiej na doręczenie przesyłki. Szczegóły znajdują się na stronie sklepu w zakładce „termin dostawy”
3. Zamówienia, które składają się z kilku towarów w różnym czasie oczekiwania, będą wysłane po skompletowaniu całego zamówienia.
 
§ 11 Zwrot towaru – odstąpienie od Umowy:
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma prawo do zwrotu produktu bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.
Zwroty towarów są przyjmowane na adres: ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna.
Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi klient.
Klient odsyłający towar zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie takim jaki nabył- wolny od wad, zapachów, ubrudzeń czy innych śladów użytkowania. 
Wypełniony formularz zwrotu przyspieszy rozpatrzenie zwrotu. (Dostępny w zakładce: reklamacje, zwroty, wymiany).
Po pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu, należność (koszt produktu) zostanie zwrócona w terminie 14 dni o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z nadmiernego zużycia towaru. 
 
§ 12 Administrator danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Starclot Wielocha Klaudia z siedzibą pod adresem: ul. Grunwaldzka 62, 33-370 Muszyna, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7343557007, REGON: 369700361.
2. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Bezpieczeństwo danych: zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 1997r. o ochronie danych osobowych, dane uzyskane od klienta są poufne i nie są udostępniane innym podmiotom lub osobom niż wskazanym poniżej.
 
§ 13 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Odbiorcą Danych Osobowych są:
a). firmy kurierskie lub Poczta Polska (przekazywane są dane Klienta niezbędne do zrealizowania wysyłki (imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu/mieszkania, miasto, kod pocztowy, województwo, telefonu
b). Biuro rachunkowe
c). Banki- w przypadku konieczności dokonania płatności/ zwrotu na konto klienta.
d). Operatorzy systemów płatności- dane, które są przekazywane są wymagane do realizacji płatności.
e). Administrator sieci – zewnętrzna firma informatyczna, która odpowiada za bieżącą konserwację (administrowanie) systemami operacyjnymi.
f). Podmioty wynajmujące Administratorowi Danych Osobowych aplikacje i zasoby serwerowe na potrzeby sklepu internetowego "Starclot"
g). Podmioty udzielające Administratorowi Danych licencji na korzystanie z platformy internetowej na potrzeby sklepu internetowego Administratora Danych, za pomocą której w szczególności następuje komunikacja ( poczta, newsletter )
h). Hurtownie
 
§ 14 Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.